Pomocné tlapky o. p. s.
menu

Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů společností Pomocné tlapky o.p.s. (dále jen „Pomocné tlapky").

Pomocné tlapky zpracovávají osobní údaje svých klientů, obchodních partnerů, dodavatelů pouze za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, doplňkové obchodní činnosti a s tím spojených zákonných a smluvních požadavků, resp. v oprávněném zájmu.

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nesrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

 1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

  Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů, tedy osobních údajů Vás jako našich stávajících či budoucích klientů a obchodních partnerů, jsou:

  Pomocné tlapky o.p.s.
  IČO: 263 22 641 Se sídlem V. Kratochvíla 1073, 33202 Starý Plzenec
  Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. O 44
  Telefon: 724 279 599, 776 776 671
  E-mail: info@pomocnetlapky.cz
  (dále též jako „ Pomocné tlapky")

  Pomocné tlapky nejmenovaly pověřence pro ochranu osobních údajů.

 2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

  Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR") a souvisejícími právními předpisy.

 3. Účel a právní základ zpracování osobních údajů

  Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme pouze pro potřeby uzavření a plnění smluv o poskytování obecně prospěšných služeb klientům a pro potřeby uzavírání obchodních smluv. A dále pro potřeby vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví.

  Právním základem zpracování je splnění závazku ze smluv o poskytnutí obecně prospěšných služeb, jako je poskytnutí zápůjčky asistenčního či jiného psa klientům. Dále pak splnění závazku z uzavřených sponzorských darovacích či obchodních smluv (smlouva nemusí být uzavřena písemně).

 4. Doba zpracování osobních údajů.

  Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smlouvy o poskytnutí zápůjčky asistenčního či jiného psa což je minimálně 10 let od uzavření smlouvy anebo po dobu trvání obchodního vztahu. Po jejich ukončení uchováváme pouze ty z Vašich osobních údajů, které jsou dále nezbytné pro uplatnění našich práv a plnění našich povinností, nebo u kterých to vyžadují právní předpisy.

 5. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?

  Zpracováváme pouze údaje bezpodmínečně nutné pro plnění práv a závazků ze smlouvy – titul, jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo, číslo bankovního účtu, IČ, DIČ.

  Na základě poskytnutí Vašeho výslovného souhlasu zpracováváme i zvláštní kategorii osobních údajů a to velmi citlivé údaje jako jsou údaje o zdravotním stavu nezbytně nutné pro správný výcvik asistenčního psa.

  Při zpracovávání Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

  Osobní údaje Pomocné tlapky zpracovávají manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a případně i zpracovatelů (viz. bod 7 níže). Ochrana osobních údajů je Pomocnými tlapkami technicky a organizačně zabezpečena v souladu s platnou právní úpravou.

  Údaje jsou zjišťovány a zpracovávány ke stanoveným, jednoznačným a legitimním účelům. Zpracování údajů neprobíhá způsobem, který by nebyl slučitelný s těmito účely.

  Jsou zjišťovány a zpracovávány pouze takové údaje, které jsou pro uvedený účel nezbytně nutné.

 6. Jak chráníme Vaše osobní údaje?

  Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. U Pomocných tlapek platí přísná pravidla stanovující, který zaměstnanec či útvar může mít přístup k Vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat, což blíže upravují vnitřní předpisy Pomocných tlapek. V případě předání Vašich osobních údajů mimo Pomocné tlapky jsme zajistili odpovídající úroveň ochrany jejich zabezpečení dle příslušných právních předpisů.

 7. Komu dalšímu předáváme Vaše osobní údaje a proč?

  Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme mimo Pomocné tlapky s výjimkou případů, kdy:

  • máme Váš souhlas,
  • ukládá nám to nebo nás k tomu opravňuje právní předpis (například v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení),
  • opravňuje nás k tomu náš oprávněný zájem,
  • pracovněprávní a mzdovou agendu pro nás zajišťuje externí dodavatel,
  • IT služby pro nás zajišťuje externí dodavatel,

  Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropskou unii.

 8. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?

  Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:

  • právo získat potvrzení o (ne)zpracování Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
  • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
  • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
  • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.

  V případě, že některé z Vašich osobních údajů, zejména se jedná o zvláštní kategorii osobních údajů (citlivé údaje), které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat.

  Veškerá svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným správci na adresu sídla Pomocných tlapek nebo na e-mail: info@pomocnetlapky.cz.

  Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

  Úřad pro ochranu osobních údajů
  IČO: 708 37 627
  Úřad pro ochranu osobních údajů
  adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
  tel.: 234 665 111
  web: www.uoou.cz