Pomocné tlapky o. p. s.
menu

Canisterapie

Už od roku 2001 poskytujeme canisterapeutické služby pro jednotlivce i organizace, nejčastěji formou návštěvy rodiny nebo zařízení. V současné době máme více než 70 aktivních canisterapeutických týmů prakticky po celé republice.

Canisterapie aneb terapie za pomoci psů

Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek. A o tom, že úsměv léčí není pochyb. Ale už dávno to není jen o radosti, kterou psi lidem přináší. Canisterapie může mít formu individuální nebo kolektivní. Využívá se různých druhů plemen, s průkazem původu, ale i bez něj.

Termíny zkoušek

1.- 3. 3.
 
2024

Jarní canisterapeutické zkoušky 2024

Program | Přihláška

 

1.- 3. 11.
 
2024

Podzimní canisterapeutické zkoušky 2024

Program | Přihláška

 

 

Kontakt

Mgr. Jana Štercliová
koordinátor vzdělávání týmů
+420 605 768 438
info@canisterapie.cz

 

Společnost Pomocné tlapky o.p.s., jinak známá především výcvikem asistenčních psů pro zdravotně postižené, poskytuje také už od roku 2001 canisterapeutické služby pomocí sítě více jak 70 canisterapeutů po celé republice. Naši dobrovolní i odborní terapeuté vodí psy na "návštěvy" do domovů důchodců, dětských domovů, sanatorií a hospiců, ústavů pro tělesně nebo mentálně postižené a do jiných podobných zařízení.

Typy canisterapie

Podle zaměření dělíme canisterapii na:

 • aktivity za pomoci psa, kde se pomocí přirozeného kontaktu člověka a psa a zaměřujeme na zlepšení kvality života klienta a obecnou aktivizaci
 • terapii za pomoci psa, která je cíleným kontaktem, kde nasměřování a úkoly určuje odborník (fyzioterapeut, psycholog, speciální pedagog apod.) a canisterapie se tak stává podpůrnou metodou celkové rehabilitace klienta
 • vzdělávání za pomoci psů, kde pedagogové využívají pozitivní vliv psů na žáky se specifickými potřebami nebo jako součást zážitkové výuky. 
   

Na co vše může být práce při canisterapii zaměřena

 • na rozvoj citových schopností (hlazení,mazlení, komunikace se psem,…)
 • na rozvoj rozumových schopností (cílená hra, rozšiřování slovní zásoby,...)
 • na rozvoj pohybových schopností (jemná, hrubá motorika, házení míčků,…)
 • relaxaci (vliv na psychiku a duševní rovnováhu klienta) 

Ať už se ale jedná o kterýkoli typ canisterapie, ke všem je potřeba příprava ze strany canisterapeutického týmu.

Jak se stát canisterapeutickým týmem?

Pročtěte si, prosím, opravdu všechny níže uvedené stránky, abychom předešli nejasnostem:

Kvalifikace a pravomoce v canisterapii

Ucelený koncept vzdělávání, jak jej známe z jiných oborů, zatím v oboru canisterapie chybí. Při našem systému vzdělávání se proto řídíme usneseními mezinárodních organizací sdružujících poskytovatele canisterapeutických služeb, jejichž jsme členem.

Co znamená "Kurz canisasistent"?

V  textech se mluví obecně o pojmu canisterapeut, tak jako v jiných oborech existují různé stupně kvalifikace. Tím prvním stupněm, tedy základním minimem, je kvalifikace canisasistent.

Pravomoce canisasistenta - proškoleného laika

Canisasistent, je-li proškoleným laikem, může samostatně provozovat společenskou činnost (tzv. Aktivity za pomoci psa, AAA) v prostředích, kde se dokáže snadno dorozumět s klienty a kde mají klienti normální, předvídatelné chování. Tahle formulace zní možná podivně. Shrňme to - pokud půjdete do prostředí, kde se s klientem v pohodě domluvíte, stačí, aby nad Vámi měl personál dozor, nemusí nutně pracovat s Vámi.

Jakožto canisasistent - laik nemáte právo jakkoli manipulovat klientem, neznáte jeho osobní údaje, diagnózu nebo anamnézu, nad míru nezbytně nutnou ke komunikaci. Psa k němu můžete přivést a nechat klienta, ať si jej pohladí nebo si s ním hraje. Prostředí, kde byste mohli pracovat takto samostatně je poměrně málo, ale představme si např. v domově důchodců, kde je skupinka soběstačných klientů. Samostatně se také můžete věnovat osvětové přednáškové činnosti např. v běžných školách.

Ve všech ostatních případech je canisasistent - dobrovolník skutečně "asistentem se psem" a spolupracuje s "osobou pečující o klienta." Touto osobou je obvykle:

 • některý člen personálu zařízení (pečovatelka, sestřička, vychovatelka) u Aktivit se psem AAA, nebo
 • fyzioterapeut, pegagog, psycholog nebo jiný odborník v případě terapie se psem AAT nebo speciálního vzdělávání AAE, nebo
 • pečovatel či člen rodiny při intervencích v domácím prostředí.

V tomto složení týmu si vy hlídáte psa a osoba pečující o klienta pracuje s klientem.

Pravomoce canisasistenta - profesionála

Do našich kurzů přichází také vysoké procento odborníků, kteří chtějí zařadit canisterapii do své praxe a mají vhodného psa. Jsou to sociální pracovníci, sestry, fyzioterapeuté, speciální pedagogové a další odborníci vzdělaní v sociálních, zdravotnických nebo pedagogických oborech.

Jejich výhodou je samozřejmě důkladná znalost prostředí a klienta, včetně znalosti diagnózy nebo anamnézy. V našem kurzu se dozví základní potřebné znalosti o canisterapii, její teorii, plánování a účincích plus si samozřejmě rozšíří znalosti o psech.

Protože jako odborníci mají právo během terapie manipulovat s klientem (cvičení apod.), je na jejich profesionálním úsudku, zda mohou pracovat samostatně či k sobě potřebují dalšího pomocníka, který by v průběhu canisterapie pracoval s klientem, zatímco oni vedou psa.

Canisterapeut

Skutečných canisterapeutů je tedy opravdu málo. Jedná se o lidi, kteří splnili všechny podmínky stupně canisasistent a mají dlouhodobou praxi. Jejich minimální vzdělání odpovídá 220 hodinám teorie a 40 hodinám praxe. Možnost takového vzdělání v Tlapkách řešíme se zájemci individuálně, uznáváme samozřejmě i vzdělání získané u jiných organizací, např. kurz SVOPAP.

Mentor

Mentorem rozumíme canisasistenta nebo canisterapeuta s dlouhodobou praxí, který je ochoten zaučit nováčky. Nejde tedy o stupeň vzdělání, ale o statut vycházející z bohatých zkušeností, které mentor může předávat dál.

Předpoklady psa u canisterapeutických zkoušek

Canisterapeutické zkoušky pořádané Pomocnými tlapkami o.p.s. vycházejí z dlouholetých zkušeností americké společnosti Delta Society a jsou doplněny o specificky psí a specificky české disciplíny.

Zkušební řád Delta Society je koncipován pro jakékoli zvíře vhodné pro zooterapii ( tj. také kočky, králíky apod.) a rozdíly mezi zvířaty jsou v něm patřičně zohledněny. Tento zkušební řád byl sestaven na základě příspěvků více než 600 kvalifikovaných hodnotitelů zooterapeutických zkoušek. Náš, doplněný, zkušební řád byl také sjednocen se společností SVOPAP a schválen Úřadem kontroly ochrany zvířat (ÚKOZ ).

Cílem canisterapeutických zkoušek je zjistit, zda je dané zvíře vhodné pro práci v terapii, přičemž musí splňovat všechny základní předpoklady.

Pes vhodný pro canisterapii musí mít:

 • výborný zdravotní stav
 • vhodný věk - minimálně 15 měsíců, horní věkovou hranici omezuje pouze zdravotní stav psa
 • sebejisté, vyrovnané a klidné chování - k lidem i ostatním zvířatům
 • dobrou poslušnost a souhru se svým psovodem
 • schopnosti pro terapii - např. ochota nechat se objímat apod.
 • přátelskou a vstřícnou povahu.
 • může být jakékoli rasy, velikosti a pohlaví
 • může, ale nemusí, mít průkaz původu (vždy ale musí mít očkovací průkaz!!!)
 • může být i z útulku, ale měli byste ho mít dostatečně dlouho a dobře ho znát
 • může provozovat canisterapii i pod vedením jiného psovoda než je jeho "oficiální" majitel, majitel však musí s tímto písemně souhlasit a psovod musí být v dlouhodobém intenzivním kontaktu s daným psem (např. v rodině)
 • může mít za sebou výstavy nebo nějaký speciální výcvik, což by mohlo přispět k Vašemu přijetí klientem, ale rozhodně se na to nebere ohled při zkouškách

Smysl a cíle canisterapeutických zkoušek

Dovolte nám na tomto místě vysvětlit naši filozofii týkající se canisterapeutických zkoušek. Pochopení pravého smyslu těchto zkoušek Vám umožní se na ně lépe připravit, ale hlavně tím předejdeme případným nedorozuměním při zkouškách samotných.

Pár věcí, které většině přijdou "samo sebou", ale bohužel ne všem:

 • Canisterapie není "další disciplínou kynologie", jsme tu hlavně pro klienty a od toho se odvíjí celý smysl a průběh zkoušek.
 • Smyslem canisterapeutických zkoušek není rozšiřovat škálu vyznamenání pro chovné psy, ale připravit dobrovolníky a jejich čtyřnohé pomocníky na pomoc lidem, kteří to potřebují.
 • Canisterapeutické zkoušky jsou veřejně přístupné a "publikum" se ve sporných situacích stává součástí rozhodování. Vždy vyzíváme ke komentářům ze strany veřejnosti, protože nám to pomáhá zajistit spravedlivost zkoušek.
 • V průběhu zkoušek omezujeme počet psů v místnosti, aby nebyli zkoušení psi zbytečně rozptylováni, pokud se chcete přijít jen podívat, určitě jste vítáni, ale prosíme abyste svého psa nechali doma.
 • Do prostoru, kde probíhají zkoušky nebudou vpuštěni psi se zdravotními problémy a hárající feny (v jakémkoli stádiu).

Cíle canisterapeutických zkoušek

Cílů je hned několik a na všechny tyto aspekty se hledí po celou dobu kurzu a zkoušek, nejen při zkoušce samotné:

 • identifikovat a vyřadit psy, kteří nejeví zájem o kontakt s lidmi
 • identifikovat a vyřadit psy, kteří projevují agresivitu, což představuje základní stupeň ochrany klientů
 • identifikovat a vyřadit psovody, kteří se nevhodně chovají ke svým psům, což představuje základaní ochranu welfare psů
 • identifikovat a vyřadit psy, kteří neodpovídají svou zralostí nebo zdravotním stavem

Způsob hodnocení průběhu zkoušek

Při zkouškách se ani tak nehodnotí "zda" pes provede daný úkon (jedná se o povely běžné poslušnosti, takže předpokládáme, že jej provede), ale hlavně "jak" ho provede. Nejednou jsme slyšeli námitku, že zkoušky jsou pro zkušenějšího kynologa jednoduché a "tyhle úkoly přece zvládne každý". Tento názor pramení ze základního nepochopení smyslu zkoušek.

Dovolte nám přirovnání. Budete-li trenérem gymnastického kroužku, který hledá nové budoucí sportovce, co uděláte? Postavíte dětem ve školní tělocvičně běžnou překážkovou dráhu a budete pozorovat, jakým způsobem zvládají úkoly, na které jsou zvyklé. Velice snadno při tom rozpoznáte, které dítě je hbité a má potenciál.

Přesně na tomto principu fungují canisterapeutické zkoušky - necháme Vás "projít kolečko" relativně běžných úkolů, doplněných o některé úkoly simulující běžné situace v zařízení, a budeme Vás při tom pozorovat.

Kynologie versus canisterapie

Může to pro Vás být překvapující, ale ne všichni vycvičení psi zvyklí na klasickou kynologii jsou vhodní pro canisterapii. U kynologů hodnotíme schopnost psa spolupracovat s páníčkem. U canisterapie se jedná o schopnost obou se kontaktovat s dalšími lidmi (starými, nemocnými, postiženými, dětmi atd.) Vždy se tedy hodnotí hlavně sehranost týmu při kontaktu s třetí osobou.

Pes, který "poslouchá jako hodinky", je orientovaný na plnění úkolů a překonávání překážek, ale práce a kontakt s lidmi ho evidentně nebaví, u nás neprojde. Tohle může být pro mnoho kynologů nepochopitelné, protože jsou z různých kynologických disciplín zvyklí na "měřitelné cíle" - pes přeskočil překážku, dostanete tolik a tolik bodů. U nás může pes teoreticky splnit všechny úkoly na jedničku, ale pokud to pes dělá jen kvůli drilu nebo dokonce ze strachu z páníčka, na canisterapii se nehodí.

U zkoušek vždy sledujeme jak pes na svého páníčka reaguje, jestli pracuje s láskou a radostí, protože jedině tak může lásku a radost dál předávat.

Zkušební řád pro testování canisterapeutických psů

Popis jednotlivých disciplín

1) Povaha
Majitelé psů spolu hovoří, podávají si ruce, hlasitě se baví. Psi jsou volně puštěni nebo na vodítku. Rozhodčí postupně pohladí všechny psy.
Hodnotí se: chování psa

2) Kontakt psovoda se psem
Psovod pustí psa z vodítka, po chvilce psa přivolá, dá mu povel sednout, lehnout, položí ho na bok.
Hodnotí se: ochota psa nechat se sebou manipulovat

3) Chůze na vodítku a reakce na cizí osobu
Psovod vede psa na vodítku. Po chvilce přistoupí asistent a odvádí psa od psovoda.
Hodnotí se: ochota psa jít s cizí osobou

4) Reakce psa na hlazení
Pes sedí nebo leží a je česán různými hřebeny, potom je hlazen na různých částech těla. Je také hlazen neopatrně (popotáhnutí za ucho, ocas apod.) a několika osobami najednou za účelem simulace neobratnosti postižených klientů nebo dětí.
Hodnotí se: trpělivost a reakce psa

5) Omezující hlazení
Pes dokáže, že toleruje omezování pohybu. Asistent psa pevně obejme, přidá se i rozhodčí.
Hodnotí se: trpělivost psa

6) Celková prohlídka psa
Provede se prohlídka jako u veterináře.
Hodnotí se: reakce psa

7) Reakce na hluk a rušivé podněty
Psovod se psem na vodítku se přiblíží k hloučku hlučných, gestikulujících lidí, budou se snažit projít hloučkem, někomu upadnou berle, jinému taška s plechovkami?
Hodnotí se: reakce psa na hluk a nečekané podněty

8) Reakce na invalidní vozík a kulhající osobu s berlemi
Pes na vodítku se psovodem se míjí s osobou o berlích a pak okolo nich projede člověk na vozíku, zastaví a promluví na tým, pohladí psa.
Hodnotí se: reakce psa a ochota k mazlení

9) Podávání jídla a pamlsku
Psovod nabídne pejskovi misku s jídlem, když pes jí, rukou mu sáhne do jídla nejdříve psovod, potom asistent. Nakonec rozhodčí nabídne psovi pamlsek, který si pes nemusí vzít.
Hodnotí se: reakce psa na odebírání jídla a opatrnost vzetí pamlsku

10) Vzrušivost psa
Psovod psa rozdovádí aportem hračkou nebo běháním, na pokyn rozhodčího psovod psa musí uklidnit. Povel může opakovat maximálně 3x.
Hodnotí se: rychlost uklidnění

11) Přátelskost a společenskost
Sleduje se v průběhu celé CT zkoušky
Hodnotí se: nálada a vstřícnost psa

12) Týmová práce
Sleduje se v průběhu celé CT zkoušky. Sleduje se sehranost týmu, chování psovoda k psovi, jak psa chválí nebo zdali jej netrestá.
Hodnotí se: týmová práce

Hodnocení

 1. Ze zkoušky bude vyloučen každý pes, který projeví jakoukoliv agresivitu na lidi a jiné psy.
 2. Známku se snižuje bázlivost a neochota vykonávat povely.
 3. Pes, který u kterékoli disciplíny obdrží nulu (0) bodů , nemůže úspěšně absolvovat CT zkoušky
   

Způsob bodování

 1. Prémie:
  5 prémiových bodů je možno získat za výjimečný výkon (sehranost týmu, velice přátelská povaha psa apod.)
 2. Výkon u jednotlivých disciplín se hodnotí body:
  5 bodů =100% výkon
  3 body = výkon s nedostatky
  0 bodů = nevykonal nebo se projevil nežádoucím způsobem (např. agresivně)
 3. Celkové hodnocení:
  70-59 bodů = splněny podmínky CT týmu, vydává se certifikát CT týmu na 1 rok. Po uplynutí této doby je nutno CT zkoušku opakovat.
  58-55 bodů = podmíněné absolvování, vydává se certifikát na 6 měsíců, canisterapii může tým provádět pouze v doporučených zařízeních (např. kluby seniorů)
  54 a méně bodů = nesplněny podmínky CT týmu, s možností opakovat zkoušku v nejbližším termínu

Na koho se můžete obrátit?

Obraťte se, prosím přímo na koordinátorku canisterapie a CT zkoušek. Na Vaše dotazy ráda odpoví:

Mgr. Jana Štercliová
koordinátorka canisterapie, CT zkoušky - Třemošná

Mobil: + 420 605 768 438
(kontaktujte ve všední dny po 16:00 hod. nebo o víkednech – pokud Vám nezvedáme mobil, pošlete SMS s kontaktem)
E-mail: info@canisterapie.cz (odpověď do dvou dnů)