Pomocné tlapky o. p. s.
menu

Asistenční psi ve škole

Pomocné tlapky cvičí psy pro klienty všech věkových kategorií, a tedy i pro děti školou povinné. A právě ony řeší otázku, zda bude moci pes do školy s nimi.

Argumenty proti

Proti přítomnosti psa ve škole hovoří důvody hygienické, alergie na psí srst nebo strach dětí ze psů. Objevují se také obavy, že pes bude narušovat vyučování, bude pobíhat po škole, nebo dokonce někoho pokouše.

Pokud jde o hygienu, žádné právní předpisy otázku asistenčního psa ve školském zařízení neřeší. Tito psi ale mají zákonem zaručený přístup do prodejen potravin, a novým zákonem dokonce i do zdravotnických zařízení, kde platí mnohem přísnější hygienické předpisy než ve škole. Psi jsou pod stálou veterinární kontrolou a mají veškerá povinná očkování, takže k jejich vyloučení ze školy z hygienických důvodů není důvod.

Alergie na psí srst může být zvlášť u silných alergiků vážnější problém. Ten se ale často dá řešit, například lze po dohodě s žáky, rodiči a vedením školy přemístit alergika do jiné třídy.

Strach ze psů je v naprosté většině případů získaný, buď špatnou zkušeností, nebo výchovou. Mají-li ale rodiče dětí, které se psů bojí, zájem tento problém řešit, může k tomu být asistenční pes výborným prostředníkem. V této věci je třeba postupovat opatrně a je dobré poradit se s dětským psychologem.

Pes vyučování nenarušuje. Při hodině leží vedle lavice nebo pod ní a odpočívá. Děti si velmi rychle zvyknou, že se jedná o „hodného spolužáka“. Pobyt se psem je pro všechny dobrou školou pro život.

Pes neběhá volně po škole, drží se u svého pána a většinou je na vodítku. O přestávce mohou spolužáci pomoci s jeho vyvenčením na místě určeném vedením školy.

Za celou dobu, co Pomocné tlapky cvičí asistenční psy, není znám případ, že by takový pes někoho pokousal. Retrívři, kteří našim klientům pomáhají, mají velmi přátelskou povahu a jsou rádi v přítomnosti lidí. Pro výcvik jsou navíc vybíráni psychicky vyrovnaní psi, kteří jsou pro práci asistenčních psů vychováváni. Psi, kteří projeví známky agresivity, z výcviku vyřazujeme. Psi pro dětské klienty jsou často vychováváni v přítomnosti dětí, a jsou na ně tedy zvyklí.

Argumenty pro

Pro spolupráci asistenčního psa s klientem je důležité, aby pes správně rozpoznával, kdo je jeho pán. Platí to i pro děti – ty se musí naučit dávat psovi povely, odměňovat ho a chválit. Je tedy podstatné, aby dítě trávilo se psem maximum času. Pokud je jeho čtyřnohý asistent několikrát týdně na několik hodin odloučen, může se v něm projevit přirozená tendence považovat za svého pána dospělé členy rodiny. To je argument, který jednoznačně hovoří pro pobyt psa s dítětem ve škole. 

Jak jsou psi na pobyt ve škole připravováni?

Každý tým (klient a jeho pes) musí před předáním psa složit test přístupu do budov, který zkoumá schopnosti bezpečně se pohybovat v náročném prostředí, ve kterém se pes i jeho pán potkávají s velkým množstvím lidí. Dalšími testy jsou test asistenčních dovedností, zaměřený na kvalitu asistenční práce psa, a test poslušnosti a ovladatelnosti, ve kterém musí klient prokázat, že ho pes poslouchá a respektuje.

Už během výcviku psa pro dítě docházející do školy se možnost, že pes bude klienta do školy doprovázet, bere v úvahu. Vybíráme psy, kteří mají nejlepší předpoklady pro pobyt s dětmi, a cvičitelé je berou do dětských kolektivů a korigují jejich výchovu tak, aby byli na toto specifické prostředí připraveni.

Jak se asistenční pes ve škole chová?

Pes ve škole musí být především zdravý a čistý. V období línání proto klientům doporučujeme častější kartáčování. Během výuky leží pes vedle žáka, pokud od pána nedostane nějaký pokyn. Psi jsou vedeni k tomu, aby se nepohybovali volně po třídě. O přestávkách se pohybují v těsné blízkosti klienta, zpravidla na vodítku. Trváme na tom, aby byl pes venčen jen na k tomu vyhrazeném místě a aby dítě, případně spolužák nebo rodiče po něm uklidili.

Asistenční pes by se tedy měl ve škole chovat klidně a nenápadně, neboť je k tomu v průběhu výcviku veden a speciálně vychováván.

Jak se chovat k asistenčnímu psovi ve škole?

Několik důležitých pravidel platí také pro spolužáky postižených dětí, které do školy doprovází asistenční psi. Měli by se zejména chovat tak, jako by pes ve škole nebyl. Pokud během hodiny leží u lavice klienta, neměli by ho vyrušovat, bez souhlasu pána krmit, hladit nebo na něj volat. Krajně nežádoucí je, aby mu dávali povely, tato role je určena výhradně jeho pánovi.

Příprava školy na pobyt asistenčního psa

Pokud škola na základě žádosti žáka uvažuje o tom, že mu umožní přístup s asistenčním psem, je především třeba informovat rodiče spolužáků, zjistit, zda s tím souhlasí, a ujistit se, že ve třídě není dítě se silnou alergií na psí srst nebo s nezvladatelným strachem ze psů. V takovém případě je třeba domluvit přemístění alergika do jiné třídy nebo spolupráci s psychologem na zvládání strachu.

Po dohodě s vedením přijede do školy cvičitel Pomocných tlapek, aby poznal prostředí, ve kterém se bude pes pohybovat, a podal učitelům informace o práci asistenčního psa a jeho významu pro klienta.

Příklady škol, kam chodí asistenční psi

  • Soukromá obchodní akademie Podnikatel, Karlovy Vary
  • ZŠ Ladova, Litoměřice
  • ZŠ Pod Zvonek, Český Těšín
  • ZŠ Štěpánov
  • ZŠ Svahová ulice, Karlovy Vary
  • ZŠ praktická a ZŠ speciální, Kraslice
  • ZŠ Staré Město