Pomocné tlapky o. p. s.  

Asistenční psi pro tělesně postižené

Dokud můžeme pomáhat, pomáhejme! Nikdy nevíme, kdy pomoc jiných budeme sami potřebovat. 
Nacházíte se zde: Home »
Hledaný text:

Předání psa a následné vztahy

Vloženo: 24. 11. 2009

I. Vlastnictví psa

1) Všichni klienti získávají asistenčního psa do užívání zdarma.

2) Společnost zůstává vlastníkem psa a pes bude zájemci poskytnut k užívání za podmínek stanovených ve smlouvě o výpůjčce asistenčního psa. Takový systém umožňuje zajistit:

a) péči o psa v případě úmrtí klienta,

b) přísun informací o psu lidem, kteří psa vychovali a vycvičili a z morálního hlediska si zaslouží vědět, jak se mu daří,

c) přísun informací o týmu pro sponzory, kteří psa financovali, a pro archivní a statistické potřeby společnosti,

d) prevenci zneužívání nebo nedostatečné péče o psa,

e) prevenci proti prodání psa třetí osobě, ať již klientem, nebo jeho dědici atd.

3) Zájemce sám může dobrovolně finančně přispět na činnost společnosti nebo společnosti pomáhat při vyhledávání finančních zdrojů, avšak takový příspěvek nebo pomoc nijak neovlivní čekací dobu takového zájemce nebo kvalitu služeb společnosti ve vztahu k němu. I v takovém případě zůstává společnost majitelem psa.

II. Předání psa do užívání

1) Po ukončení secvičování a složení všech předepsaných zkoušek společnost předá psa klientovi k užívání, přičemž bude sepsána smlouva o výpůjčce asistenčního psa. Touto smlouvou se společnost zavazuje předat určeného asistenčního psa klientovi k výpůjčce na dobu určitou podle § 659–662 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

2) Proces předávání je uzavřen teprve veřejným předáním psa za přítomnosti vychovatelů, cvičitelů, vedení společnosti, sponzorů anebo tisku. Toto veřejné předávání se obvykle koná pro několik klientů najednou, a to formou slavnostního předání. Klient je povinen se této oslavy zúčastnit. Absenci klienta je možné omluvit pouze z vážných rodinných nebo zdravotních důvodů. Je-li to třeba, musí si klient vzít dovolenou nebo se uvolnit ze zaměstnání. Účast na tomto veřejném předávání je jediným závazkem klienta vůči společnosti týkajícím se publicity. Je to však především morální závazek vůči dobrovolníkům, kteří věnovali svůj čas a úsilí chovu, výchově a výcviku jeho psa.

III. Následná péče o klienta

1) Společnost se zavazuje zajistit klientům stálou následnou péči a podpůrné programy. Klient má právo obdržet informace a požádat o pomoc v následujících záležitostech:

a) další výcvik pro psa, kterého je zapotřebí v důsledku změny funkční úrovně klienta, přestěhování, životního stylu, rodinných poměrů apod.,

b) potíže s chováním psa,

c) velké zdravotní potíže psa,

d) právní potíže ohledně použití a přístupu asistenčního psa v mezích zákona.

2) V případě zániku společnosti zajistí společnost následnou péči pro dosavadní klienty, a to na dobu nejméně následujících 10 let. Fondy na provádění této následné péče budou vyčleněny před ukončením činnosti a převedeny na jednotlivce nebo organizaci, která se smluvně zaváže péči dál vykonávat.

IV. Podávání zpráv

1) Všichni klienti jsou povinni po převzetí psa společnosti podávat pravidelné zprávy o soužití se psem, jeho výkonu při práci, zdravotním stavu a chování. Tyto zprávy klient podává písemně na formuláři společnosti na adresu uvedenou na formuláři.

2) Klient je povinen odeslat písemné zprávy v těchto časových intervalech:

a) jednou za každý kalendářní měsíc v období půl roku (6 měsíců) po převzetí psa,

b) následně nejméně jednou za kalendářní rok.

3) Klient je povinen umožnit zaměstnancům nebo k tomu určeným dobrovolným spolupracovníkům společnosti kontrolu psa kdykoli během prvních 18 měsíců od převzetí psa a následně nejméně jednou za kalendářní rok. Dle potřeby společnosti mohou být kontroly častější v období vážné nemoci psa nebo u psů stárnoucích. Tyto kontroly mohou být i neohlášené.

V. Vyřazení psa z aktivní služby

1) Délka aktivní služby psa klientovi se řídí především fyzickým a psychickým stavem psa. Stárnoucí nebo nemocný pes nesmí být k práci nucen, pokud mu práce způsobuje psychické nebo fyzické obtíže. Délku aktivní služby může výrazně zkrátit například vážná nemoc relativně mladého psa. Délku aktivní služby proto není možné stanovit předem.

2) Protože soužití s asistenčním psem zásadním způsobem mění životní styl, psychické rozpoložení a často i zdravotní stav klienta, vyřazení psa z aktivní služby představuje nejen psychické trauma, ale často i rodinné, pracovní, finanční nebo zdravotní problémy. Společnost si proto vyhrazuje právo zařadit každého klienta, jehož pes byl nebo v blízké době bude vyřazen z aktivní služby, přednostně do příslušného pořadníku před všechny ostatní zájemce a zajistit mu tak náhradního psa co nejdříve. Na toto přednostní zařazení mají právo všichni takoví klienti.

3) Lze předpokládat, že klient bude mít sám zájem vyřadit ze služby svého psa, který již nemůže pracovat, nelze na to však spoléhat. Společnost si proto vyhrazuje právo kontrolovat stárnoucí nebo nemocné psy častěji než jednou za kalendářní rok a rozhodovat o jejich vyřazení z aktivní služby i proti vůli klienta. V tomto případě společnost hájí vždy zájmy psa tak, aby se zamezilo jeho zneužívání nebo týrání.

4) Je-li to možné, zůstane pes vyřazený z aktivní služby v domácnosti klienta jako společník. Pokud to situace nedovoluje, ať již ze strany klienta, nebo proto, že se pes nevyrovnal s přítomností náhradního nového psa, najde psovi buď společnost, nebo klient (s vědomím společnosti) náhradní domov.

VI. Odebrání psa klientovi

1) Společnost si vyhrazuje právo na základě zjištěných skutečností odebrat klientovi psa v případě, že:

a) klient dlouhodobě nevyužíval psa k asistenčním službám (s výjimkou období nemoci klienta),

b) klient psa opakovaně nezvládl na veřejnosti nebo psu dovolil neposlušnost, která opakovaně vedla ke stížnostem ze strany veřejnosti,

c) pes nebyl opakovaně řádně označen, ačkoli k tomu byl klient vyzýván,

d) klient dlouhodobě zanedbává péči o vzhled a zdraví psa,

e) klient dlouhodobě zanedbává preventivní veterinární péči,

f) klient dlouhodobě zanedbává správnou výživu nebo životosprávu psa,

g) klient opakovaně projevil agresivitu vůči psovi nebo psa psychicky nebo fyzicky týral,

h) klient opakovaně zanedbal podávání zpráv společnosti anebo odmítal kontakt s pracovníky společnosti a znemožňoval pravidelné kontroly psa.

2) O odebrání psa rozhoduje zvláštní zasedání správní rady. V případě, že by se nemohl v blízké době sejít dostatečný počet členů správní rady tak, aby byla správní rada usnášení schopná, může společnost sestavit nejméně tříčlennou disciplinární komisi. Aby byla tato komise usnášeníschopná, musí mít vždy lichý počet členů, přičemž rozhoduje hlas většiny. Alespoň jedním z členů disciplinární komise musí být člen správní rady. Dalšími členy mohou být především: členové dozorčí rady, ředitel společnosti nebo hlavní koordinátor, hlavní cvičitel, psycholog, právník nebo další dostatečně kvalifikovaní zaměstnanci či dobrovolní spolupracovníci.

3) Ke zvláštnímu zasedání správní rady nebo disciplinární komise je dotyčný klient vždy přizván, a to i se psem. Pokud se klient na toto zasedání správní rady nebo disciplinární komise bez řádné omluvy nedostaví, může rada rozhodnout i bez jeho přítomnosti. Vzhledem k naléhavé povaze důvodů k odebrání psa může být pozvání na toto zasedání doručeno buď poštou do vlastních rukou, nebo i osobně zaměstnancem nebo dobrovolným spolupracovníkem společnosti. Pozvání doručované poštou se považuje za doručené 7. dnem od odeslání bez ohledu na to, bude-li adresátem převzato, či nikoliv.

4) V případě, že důvodem k odebrání psa je jedna ze situací popsaných v části D.VI.1. pod písmeny d, e, f a g, má společnost právo psa odebrat majiteli ihned po zjištění skutečností a ponechat si jej v držení do doby zvláštního zasedání správní rady nebo disciplinární komise. Pes bude v takových případech během této doby vyšetřen veterinárním lékařem společnosti a jeho odborný posudek se stane součástí dokumentace pro jednání rady nebo komise. Pes pak bude klientovi odebrán trvale nebo navrácen na základě rozhodnutí správní rady nebo disciplinární komise.

5) Pakliže klient svým jednáním překročil obecně závazné právní předpisy České republiky, může správní rada rozhodnout o podání stížnosti nebo žaloby.

 
Rychlé odkazy
Zvláštní poděkování

Kooperativa

 

Nadace pojišťovny Kooperativa

 

Happydog

STEM/MARK

Čtení pomáhá

Nadace Leontinka

www.sportpenzionpohoda.cz

www.pltep.cz

Fotogalerie
Fotogalerie - Čechomor hraje pro Pomocné tlapky

 

facebook

 

www.canisterapie.cz

 

 

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 

Pelíšky a označovací obojky pro naše asistenční psy poskytuje
4dox

 

Nadace ČEZ

Vas-vos.cz

Nepřehlédněte

Jarní canisterapeutická víkendovka a zkoušky 2019

www.canisterapie.cz 22. – 24. března 2019 proběhnou canisterapeutické zkoušky a víkendovka v Třemošné u Plzně. Přihlašte se, máme poslední volná místa!

Asistenčního psa si sami nevycvičíte

Nový fil Asistenčního psa si sám nevycvičíš
Nový film Pomocných tlapek na námět Dominika Chlupa - vítězný námět soutěže pomocneklapky.cz
 

 

 

Pomocné tlapky o. p. s.
můžete snadno podpořit formou DMS!

Vyberte si částku 30, 60 nebo 90 Kč, kterou nás chcete podpořit, a odešlete dárcovskou SMS ve tvaru:
DMS POMOCNETLAPKY 30
DMS POMOCNETLAPKY 60
DMS POMOCNETLAPKY 90

na tel. číslo 87777.


Pravidelný měsíční příspěvek (do odvolání) aktivujete zasláním dárcovské SMS ve tvaru:

DMS TRV POMOCNETLAPKY 30
DMS TRV POMOCNETLAPKY 60
DMS TRV POMOCNETLAPKY 90

na tel. číslo 87777.


Více na www.darcovskasms.cz.
Službu DMS zajišťuje Fórum dárců.
Děkujeme!

 

DMS TLAPKY

 

DMS POMOCNETLAPKY 30
QR kódy

 

 
Česky | English | Mapa stránek | Kontakty
 
© Pomocné tlapky o.p.s, 2009 - 2019