Pomocné tlapky o. p. s.  

Asistenční psi pro tělesně postižené

Dokud můžeme pomáhat, pomáhejme! Nikdy nevíme, kdy pomoc jiných budeme sami potřebovat. 
Nacházíte se zde: Home »
Hledaný text:

Pravidla poskytování asistenčních psů zdravotně postiženým

Vloženo: 24. 11. 2009

I. Poskytování informací

Informace o možných službách asistenčních psů, které společnost cvičí, poskytuje pověřený pracovník společnosti na základě žádosti občana. Za informace podané písemnou formou může společnost požadovat poplatek. Informace podané prostřednictvím internetové prezentace jsou poskytované bezplatně.

II. Podání žádosti

Všechny osoby se zdravotním postižením mají právo podat žádost o přidělení asistenčního psa (dále jen „žádost“). Žádost se podává na formuláři společnosti na adresu uvedenou ve formuláři. Podáním úplně vyplněné žádosti o přidělení asistenčního psa se osoba stává zájemcem o přidělení asistenčního psa (dále jen „zájemce“).

III. Zápis do pořadníku

1) Za účelem spravedlivého přidělování psů zdravotně postiženým osobám a institucím žádajícím o psy ke stálému umístění vede společnost několik čekacích listin, tzv. „pořadníků“ (dále jen „pořadník“), které mají formu knihy zápisů.

2) Zájemce je zapsán do pořadníku příslušného typu podle data, kdy společnost obdržela žádost. V případě několika žádostí došlých ve stejný den se pořadí následně určí podle data odeslání, data vyplnění nebo losem. Zájemce je o zařazení na čekací listinu a svém současném pořadí informován písemně (poštou nebo e-mailem), a to do 30 kalendářních dnů od obdržení žádosti.

IV. Způsob provádění zápisů

1) Zápisy do pořadníků provádějí pouze k tomu určení zaměstnanci, a to tak, aby každý zápis obsahoval údaje: datum zápisu, úplné jméno, identifikační nebo rodné číslo klienta, datum přijetí žádosti poštou, typ požadovaných služeb, úplné jméno zaměstnance, který údaj zapsal, a jeho podpis.

2) Údaje musí být zapsány propisovací tužkou a opatřeny razítkem společnosti. Jednotlivé zápisy je možné anulovat dalším protikladným zápisem nebo doplnit opravným zápisem; není však dovoleno v pořadnících přepisovat údaje nebo je škrtat.

V. Časová vázanost

1) Společnost umožňuje zájemci, který nemůže přijmout vycvičeného psa ihned, podat časově vázanou žádost. Taková žádost je přijata a zařazena do zvláštního pořadníku.

2) Zájemce si následně sám určí, kdy je schopen psa převzít a je přeřazen do pořadníku podle typu výcviku, a to podle data podání žádosti. Pokud všichni zájemci, kteří podali žádost ve stejnou dobu, již psa dostali, bude zájemce přeřazen z „časově vázaného pořadníku“ na první místo v pořadníku podle příslušného typu výcviku. Pokud další zájemci, kteří podali žádost ve stejné době, ještě čekají, bude zájemce zařazen do pořadníku mezi zájemce, kteří podali žádost před ním a po něm.

3) Důvody k časové vázanosti žádosti mohou být zejména:

a) zájemce má momentálně psa v domácnosti,

b) zájemce očekává náročný lékařský zákrok,

c) zájemce musí nejdříve ukončit studium,

d) zájemce se chce nejdříve přestěhovat do prostředí vhodnějšího pro psa,

e) některý člen rodiny zájemce trpí alergií,

f) zájemce čeká nebo má právě malé dítě,

g) zájemce odjíždí na delší dobu mimo Českou republiku,

h) zájemce je dočasně umístěn v ústavním zařízení,

i) věk zájemce apod.

VI. Typy pořadníků

Společnost vede tyto pořadníky (čekací listiny):

1) zájemci o vodicí psy,

2) zájemci o signální psy,

3) zájemci o asistenční psy a šikovné společníky,

4) zájemci o terapeutické/společenské psy,

5) zájemci s časově vázanou žádostí.

VII. Pohovor a příprava zájemce

1) Po zápisu do pořadníku je zájemce vyzván, aby společnosti poskytl informace nezbytné k porozumění jeho postižení, potřebám a životnímu stylu. Tyto informace jsou k dispozici pouze určeným pracovníkům společnosti vázaným mlčenlivostí a jsou shromažďovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Společnost je registrována Úřadem pro ochranu osobních údajů pod číslem registrace 00002423/001 ze dne 27. 4. 2001. Účel zpracování údajů: v rámci souhlasu subjektu, statistika, jiné posuzování zdravotního stavu.

2) Účelem získání těchto informací je zjištění informací potřebných pro správný výběr a výcvik psa a dále zajištění stabilního a bezpečného prostředí pro psa. Základní informace společnost získá prostřednictvím vstupního formuláře, jehož součástí je také životopis zájemce. Doklady (formulář a životopis) zašle zájemce na adresu uvedenou na formuláři.

3) Zájemce je následně vyzván k pohovoru s psychologem, fyzioterapeutem a cvičitelem, který zájemci důkladně vysvětlí, co se zájemce bude muset naučit a co bude potřebné zajistit, aby mohl o psa správně pečovat. Pohovor se koná v bezbariérovém zařízení s vhodnou ubytovací kapacitou pro klienty.

4) Psycholog, fyzioterapeut a cvičitel (dále jen „komise“) vypracují záznam o vykonaném pohovoru a zhodnotí výsledky. Na základě výsledků doporučí (nedoporučí) společnosti zařadit (nezařadit) hodnoceného jako vhodného žadatele. Společnost má právo na základě hodnocení této komise zamítnout zájemcovu žádost, a to i bez udání důvodu. Takové zamítnutí může být v závislosti na příčinách dočasné nebo trvalé. Komise může také doporučit přeřazení zájemce do časově vázaného pořadníku, a to do doby než bude odstraněna příčina problému, ve kterém komise vidí překážku.

5) Společnost má právo žádost zamítnout i z dalších příčin, vzniklých nebo zjištěných během procesu přípravy zájemce, výběru správného psa nebo secvičování zájemce se psem. Mezi příčiny takto závažného zamítnutí se zahrnují situace, kdy:

a) zájemce neprokáže schopnost se naučit psa bezpečně ovládat,

b) zájemce neprokáže schopnost o psa řádně pečovat,

c) se ukáže, že zájemce má zásadní problémy s chováním nebo je závislý na návykových látkách včetně alkoholu,

d) zájemce projeví sklony k agresivitě vůči zvířatům,

e) zájemce není ochoten dodržovat standardy společnosti (např. nosit správnou identifikaci, podávat společnosti zprávy i po předání psa apod.),

f) zájemce není ochoten absolvovat všechny předepsané testy,

g) zájemce se opakovaně nedostavil k pohovoru s pracovníky společnosti bez omluvy.

6) Společnost je povinna zájemce informovat o zamítnutí žádosti do 30 dnů od zamítnutí, a to písemnou formou. Společnost není povinna seznámit zájemce s důvodem zamítnutí žádosti.

7) Proti zamítnutí žádosti o přidělení asistenčního psa se žadatel nemůže odvolat. Pakliže má však zájemce dojem, že vzniklou situaci zaměstnanci společnosti neřešili adekvátním způsobem (to jest v souladu se zakládací smlouvou společnosti, tímto statutem a výcvikovými a etickými standardy), může klient podat stížnost dozorčí radě společnosti, která případ prošetří.

 

8) Společnost je povinna zájemce, který byl zařazen do pořadníku a doporučen komisí, na požádání informovat o jeho pozici na čekací listině. Informace bude podle preference zájemce doručena buď písemně, nebo elektronickou poštou.

9) Společnost má právo určit, zda je, či není třeba provést další návštěvu pracovníků společnosti již v místě bydliště zájemce v období těsně před výběrem vhodného psa. Účelem takové druhé návštěvy je zjistit, jak se změnila rodinná anebo zdravotní situace zájemce během období čekání a zda a jak byly vyřešeny případné problémy pozorované při první návštěvě.

VIII. Výběr vhodného týmu

1) Společnost je povinna během procesu přípravy psů a zájemců získat dostatečné množství informací o povahách, schopnostech psů a povahách, potřebách a životním stylu zájemců. Informace pomohou cvičiteli vybrat k sobě co možná nejvhodnějšího zájemce a psa (dále jen „tým“). Povahy a schopnosti psa a klienta musí být slučitelné a výběr, a sloučení nového týmu tedy závisí především na cvičiteli.

2) Cvičitel má právo vybrat správný tým bez ohledu na přesné pořadí zájemců, protože je především v zájmu klientů vybrat psa, který jim bude schopen bezchybně pomáhat, vyhovovat jim povahou a kterého dokážou bezpečně zvládnout.

IX. Secvičování týmu

1) Po vybrání vhodného týmu je společnost povinna poskytnout zájemci adekvátní zaškolení a instruktáž o tom, jak služeb psa využívat, jak o něj pečovat a jak se pohybovat doma i na veřejnosti (dále jen „secvičení“ nebo „secvičování“). Místo a čas secvičování si určují společně zájemce a cvičitel. Délka secvičování se řídí především potřebami zájemce, minimální délky secvičování pro jednotlivé typy výcviku jsou uvedeny ve výcvikových standardech.

2) Po první části výcviku psů je pro klienta vytipován vhodný pes. Klient je povinen přijet minimálně na 48 h do secvičovacího střediska na společné vyzkoušení osvojených dovedností psa a první školení k povelování a péči o psa (1. fáze secvičování).

3) Po ukončení výcviku klient přijíždí na minimálně 5 dní do secvičovacího střediska na 2. fázi secvičování, kdy je podrobně proškolen v oblasti povelování, zdravovědy a péče o psa, učí se ovládat psa a využívat jeho nacvičených dovedností a bezpečně se společně pohybovat na veřejnosti. Tato část secvičování je zakončena testem přístupu do veřejných prostorů, testem dovedností a výstupní zdravotní prohlídkou psa.

4) 3. fáze secvičování probíhá za přítomnosti cvičitele již v místě bydliště klienta. Zde se uskuteční zaevidování u vhodného veterináře, nácvik nejdůležitějších tras, návštěva příslušných úřadů a nejčastěji navštěvovaných míst.

5) O secvičování vede cvičitel pečlivé záznamy v souladu se specifikacemi společnosti.

X. Testování týmu

1) Tým musí úspěšně složit všechny testy předepsané pro daný typ výcviku. Společnost je povinna tyto testy uzpůsobit schopnostem klienta vzhledem k jeho postižení, a to s výjimkou přístupového testu, který je zaměřen na bezpečnost týmu na veřejnosti, a tudíž je neměnný.

2) Pokud tým neuspěje, má právo testy opakovat, a to nejvíce dvakrát. Časovou prodlevu mezi jednotlivými testy nutnou k osvojení si problematických úkonů určuje cvičitel.

3) Tým, který nesloží ani opravné zkoušky asistenčních úkonů, nemůže obdržet certifikaci. Pes nicméně může být předán jinému klientovi, připraven ke canisterapeutickým účelům (s řádnou canisterapeutickou zkouškou) nebo být vyřazen.

 
Rychlé odkazy
Zvláštní poděkování

Kooperativa

 

Nadace pojišťovny Kooperativa

 

Happydog

STEM/MARK

Čtení pomáhá

Nadace Leontinka

www.sportpenzionpohoda.cz

www.pltep.cz

Fotogalerie
Fotogalerie - Čechomor hraje pro Pomocné tlapky

 

facebook

 

www.canisterapie.cz

 

 

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 

Pelíšky a označovací obojky pro naše asistenční psy poskytuje
4dox

 

Nadace ČEZ

Vas-vos.cz

Nepřehlédněte

Jarní canisterapeutická víkendovka a zkoušky 2019

www.canisterapie.cz 22. – 24. března 2019 proběhnou canisterapeutické zkoušky a víkendovka v Třemošné u Plzně. Přihlašte se, máme poslední volná místa!

Asistenčního psa si sami nevycvičíte

Nový fil Asistenčního psa si sám nevycvičíš
Nový film Pomocných tlapek na námět Dominika Chlupa - vítězný námět soutěže pomocneklapky.cz
 

 

 

Pomocné tlapky o. p. s.
můžete snadno podpořit formou DMS!

Vyberte si částku 30, 60 nebo 90 Kč, kterou nás chcete podpořit, a odešlete dárcovskou SMS ve tvaru:
DMS POMOCNETLAPKY 30
DMS POMOCNETLAPKY 60
DMS POMOCNETLAPKY 90

na tel. číslo 87777.


Pravidelný měsíční příspěvek (do odvolání) aktivujete zasláním dárcovské SMS ve tvaru:

DMS TRV POMOCNETLAPKY 30
DMS TRV POMOCNETLAPKY 60
DMS TRV POMOCNETLAPKY 90

na tel. číslo 87777.


Více na www.darcovskasms.cz.
Službu DMS zajišťuje Fórum dárců.
Děkujeme!

 

DMS TLAPKY

 

DMS POMOCNETLAPKY 30
QR kódy

 

 
Česky | English | Mapa stránek | Kontakty
 
© Pomocné tlapky o.p.s, 2009 - 2019