Pomocné tlapky o. p. s.  

Asistenční psi pro tělesně postižené

Dokud můžeme pomáhat, pomáhejme! Nikdy nevíme, kdy pomoc jiných budeme sami potřebovat. 
Nacházíte se zde: Home »
Hledaný text:

Chov, výchova a výcvik asistenčních psů

Vloženo: 24. 11. 2009

I. Získávání psů

Společnost získává podle svých finančních možností do svého majetku psy, kteří mohou být vhodní pro výcvik k asistenci zdravotně postiženým osobám nebo ke canisterapii, dle posouzení odborných zaměstnanců společnosti s ohledem na plemeno, věk, povahu a schopnosti k výcviku, a to:

 

1) vlastním chovem,

2) koupí štěňat s průkazem původu od prověřených chovatelů,

3) koupí dospívajících nebo dospělých psů od jejich majitelů,

4) převzetím štěňat, dospívajících nebo dospělých psů z útulků (pouze pro výcvik psů určených neslyšícím),

5) získání štěňat, dospívajících nebo dospělých psů s průkazem původu charitativním darem od chovatelů nebo majitelů.

II. Zkušební období

Společnost si vyhrazuje právo všechny získávané nebo kupované psy před převzetím podrobit zkoušce vrozených vlastností a zdravotního stavu. Toto zkušební období trvá obvykle 5 týdnů, minimálně však 2 týdny. Během tohoto období může společnost psa kdykoli vrátit původnímu majiteli, pokud se ukáže, že pes není vhodný pro výcvik. Není-li ve smlouvě o převzetí psa (ať už jakoukoli formou) uvedeno jinak, stává se pes majetkem společnosti.

III. Předvýchova psa

1) Psům je až do věku vhodného k intenzivnímu výcviku věnována péče prostřednictvím vychovatele. Vychovatelem je jednotlivec nebo rodina, která psa převezme k sobě domů a vede jeho výchovu a základní výcvik podle specifikace společnosti. Věk vhodný k započetí převýchovy určuje společnost.

2) Účelem předvýchovy je především prohloubit vrozené vlastnosti psů, naučit psa hygienickým a společenským návykům a umožnit mu vytvořit si pevnou vazbu na lidi. Teprve plně fyzicky a psychicky vyzrálý pes může nastoupit intenzivní výcvik. Ukončení období předvýchovy určuje společnost.

3) Podmínky odevzdání a převzetí psa do předvýchovy jsou uvedené ve smlouvě o předvýchově. Společnost má právo ukončit předvýchovu a odebrat psa od vychovatele, a to bez předchozího vyzvání.

4) Společnost je povinna hradit vychovateli náklady na krmení psa a základní veterinární péči během období předvýchovy. Společnost je také povinna zajistit stálou možnost konzultace vzniklých problémů s odborným pracovníkem.

5) Během celého období předvýchovy každý vychovatel vede a předává společnosti pečlivé záznamy o zdravotním stavu, vývoji a problémech štěněte ve formě vyplněného formuláře Měsíční zpráva o předvýchově, odesílaného společnosti každý kalendářní měsíc na adresu uvedenou na formuláři. Každý vychovatel je také povinen společnost informovat o všech výjimečných situacích, změně místa pobytu psa a umožnit společnosti kontrolu psa, a to i bez ohlášení předem.

6) Po ukončení předvýchovy provede společnost test vrozených vlastností a zdravotního stavu, a to způsobem popsaným v bodě B.II tohoto statutu. Pes vhodný k výcviku je následně zařazen do výcvikového programu.

 

7) Pes, který není vhodný k výcviku, bude buď prodán, darován nebo jinak převeden na třetí osobu, nebo si jej společnost ponechá k jiným účelům (např. k využití při vzdělávání, canisterapii, osvětových programech) či jinak v souladu se zakládací smlouvou společnosti nebo tímto statutem). V případě prodeje je pes přednostně nabídnut ke koupi svému vychovateli.

IV. Výcvik psa

1) Výcvik psa začíná ve věku, který určí společnost na základě jeho psychické i fyzické zralosti. Výcvik probíhá prostřednictvím vybraných cvičitelů, a to na základě smlouvy o výcviku psa. Cvičitele vhodné ke spolupráci určuje společnost na základě posouzení jejich dosavadních metod, zkušeností a výsledků práce v oblasti výcviku psa.

2) Typ výcviku psa určuje hlavní cvičitel společnosti na základě výsledků testu vrozených vlastností popsaného v bodě B.II tohoto statutu. Pes je zařazen do určitého typu výcviku na základě svých vlastností, schopností, povahy a fyzické zdatnosti.

3) V případě, že cvičitel během výcviku zjistí, že zvolený typ práce psu nevyhovuje, bude pes přeřazen do jiného typu výcviku. Pokud pes nevyhovuje žádnému typu výcviku, bude darován, odprodán nebo s ním bude naloženo jinak způsobem uvedeným v bodě B. III. 7. tohoto statutu.

4) Každý cvičitel je povinen se během výcviku řídit standardy společnosti (dále jen „standardy“), které jsou vytvořeny jak na základě místních zákonných norem, tak na základě standardů zastřešujících organizací, jejichž je společnost členem, a budou aktualizovány v souladu se změnami provedenými těmito zastřešujícími organizacemi. Standardy se týkají jak výcviku samotného, tak etiky jednání se psy a klienty. Společnost si vyhrazuje právo vyžadovat standardy přísnější, než jsou povinná minima vyžadovaná zastřešujícími organizacemi.

5) Společnost je povinna před začátkem výcviku cvičitele seznámit se standardy a se způsobem, jakým bude průběh výcviku monitorován. Výsledek výcviku bude ověřen zkouškou a hodnocením.

6) Výcvik psů bude probíhat pro všechny typy výcviku současně, a to vždy s ohledem na finanční možnosti společnosti a schopnosti cvičitelů a psů, kteří jsou v danou chvíli k dispozici. Společnost má právo určit větší množství psů ke složitým typům výcviku, pakliže jsou patřičně nadaní a schopní psi právě k dispozici.

V. Typy výcviku asistenčních psů

Výcvik psa se řídí především konkrétním postižením, mírou tohoto postižení a osobními potřebami klienta. Obecně se výcvik asistenčních psů dá rozdělit do těchto typů:

1) vodicí psi pro nevidomé nebo částečně nevidomé,

2) signální psi upozorňující:

a) neslyšící osobu na zvuky,

b) přecitlivělou osobu na pachy v ovzduší,

c) okolí osoby, která dostala záchvat,

d) osobu, která trpí záchvaty, na blížící se záchvat,

3) asistenční psi pro tělesně postižené:

a) k asistenci osobě používající invalidní vozík,

b) k asistenci osobě používající hole nebo jinou oporu,

c) k asistenci osobě s problémy s rovnováhou,

d) k asistenci osobě s kombinovaným postižením,

4) šikovní společníci:

k asistenci osobě pečující o zdravotně postiženého člověka, který vzhledem k míře svého postižení nemůže sám psa ovládat.

VI. Testování asistenčních psů

Pro zajištění kvality výcviku společnost v rámci svých standardů vyžaduje, aby všichni psi, které společnost předá nebo certifikuje, byli otestováni. Testování probíhá pod vedením zkušební komise sestavené minimálně ze třech členů. Členem zkušební komise nikdy nesmí být cvičitel, který psa sám vycvičil. Typy testů:

1) „Testy dovedností“ – u výcviku asistenčních psů a canisterapeutických psů předávaných natrvalo klientovi testuje společnost ověřování osvojených povelů a úkonů v rámci testů dovedností.

2) „Test přístupu do veřejných prostor“ (dále jen „přístupový test“) – pro dosažení certifikace výcviku musí přístupovým testem úspěšně projít všichni psi vycvičení v typech výcviku uvedených v části B.V ods. 1–4.

3) „Canisterapeutické zkoušky“ – povahu, chování a dovednosti canisterapeutických psů jak určených pro návštěvní činnost, tak psů umístěných natrvalo společnost testuje v rámci canisterapeutických zkoušek.

VII. Organizace chovu, výchovy a výcviku asistenčních psů

1) Chov, výchova a výcvik asistenčních psů jsou prováděny zaměstnanci, dobrovolnými nebo externími spolupracovníky společnosti.

2) Společnost usiluje o vytvoření celorepublikové sítě spolupracovníků v oblasti chovu, výchovy, výcviku, přípravy klientů a veterinární péče o psy tak, aby všem klientů byla zajištěna obdobná péče bez ohledu na místo bydliště.

3) Osobou zodpovědnou za získání štěňat nebo dospívajících či dospělých psů vhodných pro výcvik je zaměstnanec nebo dobrovolný spolupracovník ustavený správní radou do funkce hlavního chovatele.

4) Osobou zodpovědnou za zajištění předvýchovy psů vhodných pro výcvik je zaměstnanec nebo dobrovolný spolupracovník ustavený správní radou do funkce koordinátora předvýchovy.

 

5) Osobou zodpovědnou za přípravu zájemců a komunikaci s nimi je zaměstnanec nebo dobrovolný spolupracovník ustavený správní radou do funkce hlavního koordinátora.

6) Osobou zodpovědnou za organizaci výcviku psů a komunikaci s klienty v době výcviku je zaměstnanec nebo dobrovolný spolupracovník ustavený správní radou do funkce koordinátora výcviku.

7) Osobou zodpovědnou za kontrolu kvality výcviku a spolupráce mezi cvičiteli a klienty je zaměstnanec nebo dobrovolný spolupracovník ustavený správní radou do funkce hlavního cvičitele.

8) Osobou zodpovědnou za vedení účetnictví a peněžní agendy je zaměstnanec nebo dobrovolný spolupracovník ustavený správní radou do funkce pokladníka. 

 
Rychlé odkazy
Zvláštní poděkování

Kooperativa

 

Nadace pojišťovny Kooperativa

 

Happydog

STEM/MARK

Čtení pomáhá

Nadace Leontinka

www.sportpenzionpohoda.cz

www.pltep.cz

Fotogalerie
Fotogalerie - Čechomor hraje pro Pomocné tlapky

 

facebook

 

www.canisterapie.cz

 

 

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

 

Pelíšky a označovací obojky pro naše asistenční psy poskytuje
4dox

 

Nadace ČEZ

Vas-vos.cz

Nepřehlédněte

Jarní canisterapeutická víkendovka a zkoušky 2019

www.canisterapie.cz 22. – 24. března 2019 proběhnou canisterapeutické zkoušky a víkendovka v Třemošné u Plzně. Přihlašte se, máme poslední volná místa!

Asistenčního psa si sami nevycvičíte

Nový fil Asistenčního psa si sám nevycvičíš
Nový film Pomocných tlapek na námět Dominika Chlupa - vítězný námět soutěže pomocneklapky.cz
 

 

 

Pomocné tlapky o. p. s.
můžete snadno podpořit formou DMS!

Vyberte si částku 30, 60 nebo 90 Kč, kterou nás chcete podpořit, a odešlete dárcovskou SMS ve tvaru:
DMS POMOCNETLAPKY 30
DMS POMOCNETLAPKY 60
DMS POMOCNETLAPKY 90

na tel. číslo 87777.


Pravidelný měsíční příspěvek (do odvolání) aktivujete zasláním dárcovské SMS ve tvaru:

DMS TRV POMOCNETLAPKY 30
DMS TRV POMOCNETLAPKY 60
DMS TRV POMOCNETLAPKY 90

na tel. číslo 87777.


Více na www.darcovskasms.cz.
Službu DMS zajišťuje Fórum dárců.
Děkujeme!

 

DMS TLAPKY

 

DMS POMOCNETLAPKY 30
QR kódy

 

 
Česky | English | Mapa stránek | Kontakty
 
© Pomocné tlapky o.p.s, 2009 - 2019